Bryne Næringsforening og Brynes Vel
Brynes framtid avgjøres nå

Brynes framtid avgjøres nå

I Bryne skal det tas viktige avgjørelser i en rekke enkeltsaker som vil påvirke byens utviklingsmuligheter. Vil politikere og utbyggere på byens vegne klare å holde fokus påhelhet, kvalitet og langsiktighet i utviklingen?

I byplankonseptet for Bryne, som Norconsult utarbeidet i 2014 for Time kommune, har vi søkt å synliggjøre Brynes unike potensialer for en bymessig utvikling av sentrumsområdet. For regionen er dette en viktig målsetting da det legger til rette for miljøvennlig transport og bidrar til å redusere press på dyrebar matjord. Lokalt er dette av vesentlig betydning for at byens mange kvaliteter skal bevares samtidig med at vekstpotensialet utløses. Et Bryne med flere urbane kvaliteter vil stå sterkere i konkurransen om flere arbeidsplasser og nye bosatte.

Utvikling av attraktive byrom er en viktig vekststrategi

En sammenhengende bystruktur og attraktive gater og byrom er grunnleggende for en attraktiv by. Bryne sentrum har, med kvartalsstrukturen, svært gode forutsetninger for byvekst, men har behov for å utvikle et mer finmasket nettverk av forbindelser. Ny gangbro over jernbanen er et nøkkelprosjekt for å skape sammenheng og samtidig øke tilgjengelighet til kollektivknutepunktet. Ombygging av Arne Garborgs vei til bygate, samt ny bro over Åna, er et annet eksempel på hvordan bystrukturen kan videreutvikles.

Byutvikling er i dag hovedsakelig prosjektbasert. Det er derfor ikke bare den offentlige sektoren som må engasjere seg i prosjekter som fremmer den ønskede utviklingen. Hvert eneste nye byggeprosjekt bør i framtiden måles på om det ivaretar byrommets funksjon som forbindelse, møteplass og oppholdssted. Spørsmålet bør alltid stilles: «Hvordan bidrar denne bygningen til en levende og attraktiv by?» Bebyggelse som skaper barrierer, som ikke makter å lage attraktive fasader, eller hindrer solen i å skinne på sentrale torg og plasser, bør være bannlyst. Å investere i kvaliteter i enkeltprosjekter er med på å skape varige verdier for fellesskapet og skaper grunnlag for framtidige investeringer.

Uten handel intet sentrum

I hvor stor grad man ønsker å styre lokalisering av handel i byen vil påvirke muligheten for å oppnå et attraktivt sentrumsområde. Når handelsnæringen gis mulighet til å etablere seg utenfor sentrum, oppleves det ofte som mer attraktivt enn en etablering i eksisterende bystruktur hvor det gjerne er flere utfordringer. Men sentrumshandel er en vesentlig bidragsyter for bymiljø og byliv. Derfor bør aktørene jobbe aktivt for å legge til rette for etableringer som bidrar til vekst og videreutvikling av sentrum som handelsområde. Bryne står foran et veiskille. Skal man fortsette å tillate nye etableringer utenfor sentrumskjernen for å tiltrekke mest mulig handel i et kortsiktig perspektiv? Eller skal man tørre å si nei til eksterne etableringer og heller si ja til videreutvikling av sentrumskjernen og et attraktivt sentrumsområde?

Storgata har en lang og stolt historie som handelsgate i Bryne. En levende handlegate, innenfor byens historiske bystruktur, oppleves som unikt og gir Bryne et viktig konkurransefortrinn sammenlignet med de omkringliggende tettsteder og byområder. Ved å jobbe aktivt for at Storgata også i framtiden vil spille en nøkkelrolle i å manifestere Bryne som handelsbyen på Sør-Jæren, vil en samtidig legge grunnlaget for en bærekraftig byutvikling.

Hvordan kan Storgatas attraktivitet styrkes som etableringsarena for handel og service? Et viktig suksesskriterium er å både satse på småskalahandel og litt større forretninger i og i tilknytning til Storgata. Mange sentrumsområder opplever i dag utfordringer med at de har for mange små lokaler og derfor går glipp av de store kundestrømmene som genereres av f.eks. en stor velassortert dagligvarebutikk. Det er derfor viktig å sikre egnede lokaler også for de litt større forretningene. I Storgata finnes det potensial for dette i Torgsenteret og det bør også undersøkes muligheter for transformasjon av enkelte kvartaler. Selv om alle som bor i Bryne har gang- eller sykkelavstand til sentrumsområdet er det viktig å tenke på at mange handlende kommer fra omkringliggende tettsteder i regionen. Derfor må også tilgjengelighet med bil sikres gjennom etablering av parkeringsanlegg i umiddelbar nærhet, gjerne markedsført som «Storgataparkering».

Stort potensial for byvekst ved jernbanestasjonen

Hvordan området ved jernbanestasjonen utvikles vil ha stor innflytelse på Brynes betydning regionalt og byens identitet som stasjonsby. Ved Jernbanegata ligger store sammenhengende transformasjonsområder. Det er her fokus på byutvikling bør ligge de nærmeste årene.

Som generator for en bymessig utvikling bør det legges til rette for nye målpunkter av lokal og regional interesse, som skaper liv og fremmer en bymessig utvikling. Ny bebyggelse må ivareta behov for forbindelser og bidra med funksjoner og kvaliteter som bidrar til å etablere en sterk identitet i dette sentrale byområdet, som skal bli Brynes nye ansikt utad mot regionen.

Hvis de sentrale aktørene i Bryne står samlet om et felles mål med fokus på utvikling av et attraktivt sentrum, vil Bryne fortsette å spille en sentral rolle i regionen og lykkes med å tiltrekke seg investorer, arbeidskraft og bosatte.

Vi har foreslått at Meieritomta utvikles til et kulturkvartal, med kulturinstitusjoner i kombinasjon med andre funksjoner som kontor, handel, bevertning, hotell eller boliger. Nytt kulturhus og kulturtorg vil da plasseres strategisk i krysningspunktet mellom ny gangbro og Jernbanegata. Et slikt grep bidrar til at Jernbanegata får en sentral rolle i bystrukturen, forsterker betydningen av ny gangbro, og styrker sentrums betydning som møtested og arbeidsplass. Det vil også bidra til at knutepunktet oppleves som interessant og tiltrekkende utover det å reise eller bytte reisemiddel. Beliggenheten rett ved jernbanestasjonen vil markedsføre Bryne som regionsenter og bokommune.

Tilrettelegging for fortetting og urbanisering er komplekst og krevende, men det å oppnå kvaliteter i byutvikling er en uvurderlig investering i verdiskaping og bærekraftig utvikling. Hvis de sentrale aktørene i Bryne står samlet om et felles mål med fokus på utvikling av et attraktivt sentrum, vil Bryne fortsette å spille en sentral rolle i regionen og lykkes med å tiltrekke seg investorer, arbeidskraft og bosatte.Les også